Stalle Paoda_01 fiore

11 gennaio 2017
Sull'ALTA VIA DEGLI EROI,
sentieri 844 / 847 (Stalle Paoda).